Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 8,25 zł za jeden przedmiot

Jak obliczyć masę cząsteczkową związku chemicznego?

Aby obliczyć masę cząsteczkową związku chemicznego należy:
  • znać wzór chemiczny substancji, której masę cząsteczkową chce się policzyć,
  • odczytać z układu okresowego masy atomowe wszystkich pierwiastków chemicznych tworzących tę substancję.
Jednostką masy cząsteczkowej (i atomowej) jest unit – u.


Przykład: Jak obliczyć masę cząsteczkową tlenku węgla(IV)?

Oblicz masę cząsteczkową tlenku węgla(IV) CO2.

1. Masy atomowe poszczególnych pierwiastków chemicznych odczytaj z układu okresowego i zaokrąglij je do jedności. Oblicz masę cząsteczkową.
kafelki z układu okresowego

2. Napisz odpowiedź.

Masa cząsteczkowa tlenku węgla(IV) wynosi 44 u.Przykład: Jak obliczyć masę cząsteczkową wodorotlenku wapnia?

Oblicz masę cząsteczkową wodorotlenku wapnia Ca(OH)2.

1. Masy atomowe poszczególnych pierwiastków chemicznych odczytaj z układu okresowego i zaokrąglij je do jedności. Oblicz masę cząsteczkową.
obliczanie masy cząsteczkowej
Pamiętaj o kolejności wykonywania działań – najpierw działanie w nawiasie, później mnożenie, a na końcu dodawanie.

2. Napisz odpowiedź.
Masa cząsteczkowa wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 wynosi 74 u.


Jak obliczyć masę molową związku chemicznego?

Aby obliczyć masę molową związku chemicznego należy:
  • znać wzór chemiczny substancji, której masę molową chce się policzyć,
  • odczytać z układu okresowego masy molowe wszystkich pierwiastków chemicznych tworzących tę substancję.
Jednostką masy molowej jest  gmol.

  Pamiętaj, że masa molowa różni się od masy cząsteczkowej jedynie jednostką – wartości liczbowe odczytane z układu okresowego pierwiastków chemicznych są takie same. Na przykład masa cząsteczkowa sodu wynosi 23 u, a masa molowa  23 gmol.


Przykład: W jaki sposób obliczyć masę molową kwasu azotowego(V)?

Oblicz masę molową kwasu azotowego(V) HNO3.
1. Wypisz dane i szukane. Masy molowe poszczególnych pierwiastków chemicznych odczytaj z układu okresowego i zaokrąglij je do jedności.
kafelki z układu okresowego
Dane:
MH = 1 gmol

MN = 14 gmol

MO = 16 gmol

Szukane:

MHNO3 = ?

2. Oblicz masę molową.
MHNO3 = 1  gmol + 14 gmol + 3 · 16 gmol

MHNO3 = 1  gmol + 14 gmol + 48 gmol

MHNO3 = 63 gmol

3. Napisz odpowiedź.
Masa molowa HNO3 wynosi 63 gmol.


Przykład: W jaki sposób obliczyć masę molową siarczanu(VI) miedzi(II)–woda(1/5)?

Oblicz masę molową siarczanu(VI) miedzi(II)–woda(1/5) CuSO4 · 5 H2O.

1. Wypisz dane i szukane. Masy molowe poszczególnych pierwiastków chemicznych odczytaj z układu okresowego i zaokrąglij je do jedności.
kafelki z układu okresowego
Dane:
MH = 1 gmol  

MO = 16 gmol

MS = 32 gmol

MCu = 64 gmol

Szukane:
MCuSO45H2O = ?

2. Oblicz masę molową.
MCuSO45H2O =  64 gmol + 32 gmol + 4 · 16 gmol + 5 · (2 · 1 gmol + 16 gmol)

MCuSO45H2O = 160 gmol + 90 gmol

MCuSO45H2O = 250 gmol

Pamiętaj o kolejności wykonywania działań – najpierw działanie w nawiasie, później mnożenie, a na końcu dodawanie.

3. Napisz odpowiedź.
Masa molowa CuSO4 · 5 H2O wynosi 250 gmol.

Obliczenia chemiczne związane z pojęciem mola

Aby poprawnie wykonywać zadania obliczeniowe dotyczące mola przydatna jest umiejętność zapisywania i rozwiązywania proporcji lub znajomość wzorów.

  Wzory oraz wyjaśnienie występujących we wzorach symboli potrzebnych znajdziesz w temacie Masa cząsteczkowa i masa molowa – definicje.


Przykład: W jaki sposób ustalić liczbę moli związku chemicznego?

Oblicz, ile moli wody H2O stanowi 45 g tego związku chemicznego.

1. Wypisz dane i szukane.

Dane:
mH2O = 45 g

Szukane:
nH2O = ?

2. Odczytaj z układu okresowego MH i MO oraz oblicz MH2O.
kafelki z układu okresowego
MO = 16  gmol

MH = 1 gmol

MH2O = 2 · MH + MO
MH2O = 2 1 gmol + 16 gmol
MH2O = 18 gmol

3. Oblicz nH2O.
Liczbę moli można wyznaczyć dwoma sposobami.

Sposób I – obliczanie metodą proporcji
1 mol H2O — 18 g
nH2O  — 45 g
nH2O = 1mol45g18g  

nH2O = 2,5 mola

Sposób II – obliczanie za pomocą wzoru

n = mM

n = 45g18gmol  

n = 2,5 mola

3. Napisz odpowiedź.
45 g wody stanowi 2,5 mola tej substancji.


Przykład: W jaki sposób obliczyć masę próbki o podanej liczbie moli?

Oblicz masę 0,5 mola wodorotlenku wapnia Ca(OH)2.
1. Wypisz dane i szukane.

Dane:
nCa(OH)2 = 0,5 mola
Szukane:
mCa(OH)2 = ?

2. Odczytaj z układu okresowego MH, MCa i MO oraz oblicz MCa(OH)2.
kafelki z układu okresowego
MCa = 40 u
MO = 16 u
MH = 1 u
MCa(OH)2 = MCa + 2 · (MO + MH)

MCa(OH)2 = 40 gmol + 2 · (16 gmol + 1 gmol)

MCa(OH)2 = 74  gmol

  Pamiętaj o kolejności wykonywania działań – najpierw działanie w nawiasie, później mnożenie, a na końcu dodawanie.

3. Oblicz mCa(OH)2..

Masę można wyznaczyć dwoma sposobami.
Sposób I – obliczanie metodą proporcji
1 mol Ca(OH)2 — 74 g
0,5 mola Ca(OH)2 m

m 0, 5mola74g1mol
m = 37 g

Sposób II – obliczanie za pomocą wzoru

m = n · M
m = 0,5 mol ∙ 74 gmol

m = 37 g

4. Napisz odpowiedź.
Masa 0,5 mola wodorotlenku wapnia wynosi 37 g.


Przykład: W jaki sposób obliczyć liczbę moli na podstawie liczby Avogadra?

Oblicz, ile moli tlenku węgla(II) CO stanowi 3,01 · 1023 cząsteczek tego związku chemicznego.

1. Wypisz dane i szukane.

Dane:
N = 3,01 · 1023 cząsteczek CO

Szukane:
nCO = ?

2. Oblicz nCO.

Liczbę moli można wyznaczyć dwoma sposobami.

Sposób I – obliczanie metodą proporcji

1 mol CO — 6,02 · 1023 cząsteczek
x mola CO — 3,01 · 1023 cząsteczek
x 1mol3, 011023cząsteczek6, 021023cząsteczek

x = 0,5 mola

Sposób II – obliczanie za pomocą wzoru
n = NNA

n = 3, 011023cząsteczek6, 021023cząsteczek
 
n = 0,5 mola CO

   Pamiętaj, że liczba Avogadra NA ma zawsze wartość 6,02 · 1023.

3. Napisz odpowiedź.
3,01 · 1023 cząsteczek znajduje się w 0,5 mola CO.
Lubisz naukę z dlaucznia.pl? Odbierz swój rabat na dostęp nielimitowany i korzystaj ze wszystkich przedmiotów za jedyne
8.25 -25%
8,25 zł/przedmiot
Cena za całość: 74,25 zł
Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 8,25 zł za jeden przedmiot