Future Perfect - użycie

Czas Future Perfect dotyczy czynności, które zakończą się do jakiegoś momentu (czasu) w przyszłości:


It will have healed by the wedding.

Do wesela się zagoi.


Future Perfect - budowa zdania

podmiot + will have + III forma czasownika


They will have finished this project by the end of May.
 They won't (will not) have finished this project by the end of May.
 Will they have finished this project by the end of May?
Yes, they will.
No, they won't.


Future Perfect - charakterystyczne wyrażenia:

  • by 2050
  • by then
  • by next Monday
  • by 8 p.m.
  • by the time I am 35 years old
  • before 6 p.m.

Future Perfect - oś czasu
Future Perfect - oś czasu

Future Continuous vs. Future Perfect

  • W czasie Future Continuous mówimy o czynnościach, które będą trwały w określonym czasie/momencie w przyszłości, np. 
Tomorrow at 1 p.m. I'll be learning English.

Jutro o 13.00 będę się uczył angielskiego.

podmiot + WILL BE + czasownik z -ING

  • W czasie Future Perfect mówimy o czynnościach, które zakończą się do jakiegoś czasu/momentu w przyszłości, np
I'll have finished learning English by 1 p.m. tomorrow.

Jutro do 13.00 skończę uczyć się angielskiego.

podmiot + WILL HAVE + III forma czasownik