Użycie

Czasu Past Perfect używamy do opisywania czynności, które wydarzyły się przed innymi czynnościami w przeszłości.
Past Perfect - oś czasu
Past Perfect - oś czasu

Budowa zdania.

Osoba + HAD + III forma czasownika (III kolumna w tabeli albo regularny z końcówką -ED)

She had worked in Glasgow for ten years before she moved to London.
Pracowała w Glasgow przez 10 lat, zanim przeniosła się do Londynu.


Zdania twierdzące  

I/You/He/She/It/We/They had finished on time.


Zdania przeczące  

I/You/He/She/It/We/They hadn’t (had not) finished on time.


Pytania + krótkie odpowiedzi (tak/nie)

Had I/you/he/she/it/we/they finished on time?
Yes, I/you/he/she/it/we/they had.
No, I/you/he/she/it/we/they hadn’t.

Charakterystyczne wyrażenia używane z czasem Past Perfect:

 • already (już)
  They had already started when she arrived.
  Oni już zaczęli, kiedy ona przyjechała.

 • before (zanim)
  He hadn’t seen this film before he bought Netflix.
  Nie widział tego filmu, zanim kupił Netflixa.

 • by the time (do czasu)
  By the time she finished school, she had read hundreds of books.
  Do czasu gdy skończyła szkołę, przeczytała setki książek.

 • just (właśnie)
  When I met him, I had just moved to Madrid.
  Kiedy go poznałam, właśnie przeprowadziłam się do Madrytu.

 • yet (już – w pytaniach)
  When you got your job, had you finished college yet?
  Kiedy dostałeś pracę, miałeś już ukończony koledż?