• Pytania szczegółowe (wh-questions) rozpoczynają się od zaimków pytających:

  What – co?
  Where – gdzie?
  Who – kto?
  When – kiedy?
  How – jak? • Pytania ogólne zaczynają się od czasowników posiłkowych („Czy”…?):

  Do/does (Do you like pizza?) – w czasie Present Simple
  Did (Did you like pizza when you were a child?) – w czasie Past Simple 
  Am, is, are (Is Diane eating pizza right now?) – w czasie Present Continuous
  Was/were (Were we eating pizza when Diane – came?) – w czasiePast Continuous 
  Have/has (Have they just eaten pizza?) – w czasie Present Perfect 
  Had (Had you eaten pizza before you had lunch?) – w czasie Past Perfect 

PYTANIE O PODMIOT

Zaimek pytający może się odnosić do podmiotu lub dopełnienia w zdaniu – możemy zadać pytanie dotyczące podmiotu i dopełnienia.


My mum baked this cake.
(my mum – podmiot, this cake – dopełnienie)


Możemy zadać dwa pytania:

WHO baked the cake? (pytanie o podmiot) – KTO upiekł ciasto?
WHAT did mum bake? (pytanie o dopełnienie) – CO upiekła mama?

Jeśli zaimek pytający odnosi się do podmiotu – tworzymy pytanie o podmiot.
Nie używamy wtedy czasowników posiłkowych (do, does, did) oraz nie stosujemy szyku przestawnego.
Pytania o podmiot mają po zaimku pytającym szyk zdań twierdzących w danym czasie.

Who likes this game? I like it. (Who odnosi się do podmiotu).
Which book made you cry? „War and peace” did! (Which book odnosi się do podmiotu).

PYTANIE O DOPEŁNIENIE

W przypadku pytań o dopełnienie używamy WH- questions oraz czasowników posiłkowych:

What
 
do you want to write? I want to write a novel. (What odnosi się do dopełnienia – a novel).
Who have you just met? I’ve just met Robert! (Who odnosi się do dopełnienia – Robert).

Czasowniki posiłkowe (auxiliary verbs):
 • w czasie Present Simple – do/does
 • w czasie Past Simple – did
 • w czasie Present Continuous – am, is, are
 • w czasie Past Continuous – was/were
 • w czasie Present Perfect – have/has
 • w czasie Past Perfect – had

UWAGA  

Niektóre czasowniki, np. tell, give, invite mają dwa dopełnienia. Możemy zadać pytanie o obydwa z nich.

Tim gave Jessica beautiful flowers.
(pierwsze dopełnienie – Jessica, drugie dopełnienie – beautiful flowers)

Who did Tim give flowers to? (Jessica)
What did Tim give Jessica? (beautiful flowers)

Dopisz pytania o podmiot i pytania o dopełnienie do poniższych zdań.

 1. John bought a new house. a. What … ? b. Who … ?
 2. The children like their new toys. a. Who … ? b. Which toys … ?
 3. Ana wrote two books last year. a. Who? b. How many … ?
 4. Adam has lost his wallet. a. What … ? b. Who … ?
 5. Peter kissed Ali at the party. a. Who…? b. Who…?

KLUCZ:

 • a. What did John buy? b. Who bought a new house?
 • a. Who like the new toys? b. Which toys do children like?
 • a. Who wrote two books last year? b. How many books did Ana write last year?
 • a. What has Adam lost? b. Who has lost the wallet?
 • a. Who kissed Ali at the party? b. Who did Peter kiss at the party?