Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia

Nie tylko wydłużony czas na maturze – dla kogo inne warunki egzaminu?

W tym artykule:
  matura
  Fot. Shutterstock
  Zdecydowana większość maturzystów przystępuje do egzaminów na tych samych zasadach. Są jednak uczniowie, którzy mogą liczyć na dostosowanie form i warunków, w jakich przeprowadzany jest egzamin, do ich szczególnych potrzeb i wymagań. To cudzoziemcy, osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby niedostosowane społecznie. Jeśli należycie do którejś z tych grup, sprawdźcie, jak może wyglądać wasz egzamin.

  Wydłużony czas i inne sposoby dostosowania egzaminu do potrzeb uczniów

  Dostosowanie egzaminu maturalnego do potrzeb konkretnych uczniów może dotyczyć zarówno samej formy egzaminu (przygotowanie odrębnego arkusza egzaminacyjnego), jak i warunków, w jakich będzie on przebiegał. Do sposobów dostosowania egzaminu do potrzeb uczniów należą między innymi:
  • zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności czy niedostosowania społecznego,

  • zapewnienie uczniowi miejsca pracy odpowiadającego jego potrzebom edukacyjnym i możliwościom psychofizycznym,

  • wykorzystanie odpowiedniego sprzętu i odpowiednich środków dydaktycznych,

  • ustalenie odrębnych zasad oceniania,

  • zapewnienie pomocy nauczyciela wspomagającego lub specjalisty z dziedziny odpowiadającej danej niepełnosprawności lub danemu niedostosowaniu,

  • wydłużenie czasu na maturze.

  W sytuacji, gdy wydłużony jest czas egzaminu, a także kiedy bierze w nim udział nauczyciel wspomagający lub konieczne jest wykorzystanie urządzeń technicznych, egzamin powinien się odbywać w osobnej sali.

  Dla kogo matura na miarę potrzeb?

  Wydłużony nawet o 30 minut czas na egzaminie oraz inne udogodnienia mogą się przyczynić do zwiększenia komfortu psychicznego zdających go uczniów. Dodatkowe pół godziny pozwoli zapanować nad stresem czy sprawdzić jeszcze raz arkusz egzaminacyjny. Warto wcześniej dowiedzieć się, kto może zdawać egzamin maturalny na nieco innych zasadach, i zawczasu zadbać o złożenie stosownych dokumentów. O przeprowadzenie egzaminu w zmienionej formie lub zmienionych warunkach mogą ubiegać się uczniowie:
  1. mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

  2. mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

  3. mający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

  4. chorzy i niesprawni czasowo lub z chorobami przewlekłymi (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza),

  5. mający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym uczniowie z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii wspomnianej poradni),

  6. którzy w bieżącym roku szkolnym byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

   trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
   zaburzenia komunikacji językowej,
   sytuację kryzysową lub traumatyczną (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej),

  7. cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej).

  dlaucznia.pl - przydatne materiały do nauki

  Dostosowanie wymagań na egzaminie maturalnym – terminy

  Jeśli jesteście uczniami klas maturalnych i macie wspomniane orzeczenia lub opinie, powinniście zapamiętać kilka ważnych terminów związanych ze złożeniem dokumentów:
  • maturzyści do 10 lutego 2022 roku muszą otrzymać od dyrektora szkoły informację o sposobach dostosowania egzaminu do ich potrzeb
  • do 15 lutego 2022 roku muszą złożyć oświadczenie, czy zamierzają, czy też nie zamierzają z nich skorzystać.

  Dla kogo wydłużony czas na maturze?

  Wydłużony czas na maturze przysługuje osobom:
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  • niesłyszącym,

  • słabowidzącym i niewidomym,

  • z afazją,

  • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym,

  • z chorobami przewlekłymi,

  • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

  • w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,

  • mające trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,

  • z zaburzeniami komunikacji językowej.

  Dysgrafia i spółka – jakie dostosowania na maturze?

  Wielu uczniów od początku nauki boryka się z takimi trudnościami jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia. Jeśli i wy macie ten problem, powinniście wiedzieć, że:
  • w wyjątkowych wypadkach możecie pisać egzamin maturalny na komputerze; dostosowanie to jest możliwe tylko wtedy, gdy zaburzenia pisowni uniemożliwiają odczytanie i prawidłową ocenę odpowiedzi w arkuszu egzaminacyjnym,

  • możecie liczyć na to, że wasz arkusz będzie oceniany nieco inaczej, a zasady oceniania będą uwzględniać wasze specyficzne trudności w nauce,

  • nie przysługuje wam wydłużony czas na egzaminie.

  Dostosowania form i warunków egzaminów do potrzeb uczniów – gdzie szukać informacji

  Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobów przeprowadzenia matury uwzględniających szczególne potrzeby uczniów w różnych sytuacjach znajdziecie w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022.
  dlaucznia.pl - zyskaj nielimitowany dostęp
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki