Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 9,35 zł za jeden przedmiot

Co to jest równanie kwadratowe?

Równanie kwadratowe to równanie, które można przedstawić w postaci ax2 + bx + c  =  0, gdzie a  ≠  0 oraz a, b, c są liczbami rzeczywistymi.

Równaniami kwadratowymi są na przykład:

 • x2  =  5, bo można je przedstawić w postaci x2 − 5  =  0. Wtedy a  =  1, b  =  0, c  =  −5.
 • 3x2 − x  =  0. Współczynnikami są a  =  3, b  =  −1, c  =  0.
 • (3x − 1)2 − 5x  =  2x(x + 1), bo można je przekształcić do postaci 7x2 − 13x + 1  =  0. Współczynnikami są a  =  7, b  =  −13, c  =  1.


Równanie kwadratowe
to równanie drugiego stopnia (drugiego, bo najwyższą potęgą x jest 2) z jedną niewiadomą (bo jedyną niewiadomą jest x).

Równaniami kwadratowymi nie są na przykład:

 • x3 + x2 + x  =  0, bo najwyższą potęgą x jest 3, zatem jest to równanie trzeciego stopnia.
 • x2 − x(x − 1) − 5  =  0, bo można je przekształcić do postaci x − 5  =  0, w której nie występuje wyraz z x2.


Aby sprawdzić, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania (inaczej: czy dana liczba spełnia równanie), wystarczy ją podstawić do równania w miejsce x i sprawdzić, czy lewa strona równania L jest równa prawej stronie P.

Na przykład liczba −3 spełnia równanie x2 − 9  =  0, ponieważ po podstawieniu jej w miejsce x otrzymamy: L  =  (−3)2 − 9  =  0 oraz P  =  0. Zatem L  =  P.

Rozwiązywanie wybranych równań kwadratowych

Niektóre równania kwadratowe możemy przekształcić do postaci:

 • x2  = liczba, np. x2  =  5,
 • iloczynu wyrażeń, np. x ⋅(x − 3)  =  0,
 • kwadratu sumy lub różnicy, np. (x + 1)2  =  0.

Wtedy rozwiązanie otrzymamy bardzo szybko.

Przykład 1. Rozwiązanie widać na pierwszy rzut oka

Rozwiążmy równanie x2 + 16  =  0.
Równanie to możemy zapisać w postaci równoważnej x2  =  16. Od razu widać rozwiązanie: x  =  4 lub x  =  −4.

  Zapamiętaj, że równanie x2  =  16 ma dwa rozwiązania: 4 i −4. Bardzo częstym błędem jest podawanie dla tego typu równań tylko jednego z rozwiązań.

Odpowiedź możemy zapisać w postaci zbioru rozwiązań: x  ∈  {−4, 4}. Możemy też ponumerować liczby spełniające równanie: x1  =  −4, x2  =  4. W ten sposób podkreślimy, że to równanie ma dwa rozwiązania.

Przykład 2. Wyłączamy wspólny czynnik przed nawias

Rozwiążmy równanie 3x2 − 2x  =  0.

Zauważamy, że po lewej stronie równania możemy wyłączyć x przed nawias:

3x2 − 2x  =  x ⋅(3x − 2).

Równanie zapisujemy w postaci równoważnej:

x ⋅(3x − 2)  =  0

Iloczyn jest równy 0, jeśli jeden z czynników jest równy 0, zatem:

x  =  0 lub 3x − 2  =  0
Rozwiązujemy drugie równanie (liniowe) i otrzymujemy x  =  23.
Rozwiązaniem równania 3x2 − 2x  =  0 są liczby x  =  0 lub x  =  23.

Odpowiedź możemy także zapisać w postaci x  ∈  {0,23} lub x1  =  0, x2  =  23.

Przykład 3. Wykorzystujemy wzory skróconego mnożenia

Rozwiążmy równanie x2 − 14x + 49  =  0.

Zauważamy, że lewą stronę równania możemy zastąpić kwadratem różnicy:

x2 − 14x + 49  =  (x − 7)2.

Równanie zapisujemy w postaci równoważnej:

(x − 7)2  =  0

Tylko kwadrat liczby 0 jest równy 0, stąd:

x − 7  =  0

x  =  7

Rozwiązaniem równania x2 − 14x + 49  =  0 jest liczba x  =  7.

Odpowiedź możemy także zapisać w postaci x  ∈  {7} lub x1  =  x2  =  7.

Liczba rozwiązań równania kwadratowego

Równanie kwadratowe może:

 • mieć dwa rozwiązania, np. równanie x2  =  9 jest spełnione przez dwie liczby: x1  =  −3, x2  =  3.
 • mieć jedno rozwiązanie, np. równanie x2  =  0 jest spełnione przez jedną liczbę x  =  0.
 • nie mieć rozwiązania, np. równania x2  =  −25 nie spełnia żadna liczba.

Rozwiązywanie dowolnych równań kwadratowych

Rozwiązywanie dowolnego równania kwadratowego rozpoczynamy od przedstawienia go w postaci ax2 + bx + c  =  0, gdzie a  ≠  0 oraz a, b, c  ∈  R.

Następnie:

Krok 1. Odczytujemy współczynniki a, b, c.

Krok 2. Obliczamy wartość trójmianu kwadratowego, czyli delty: Δ  =  b2 − 4ac.

Krok 3. Ustalamy liczbę rozwiązań równania, która zależy od znaku delty.

 • Jeśli Δ  >  0, to równanie ma dwa rozwiązania, które obliczymy ze wzorów:
  x1  =  b −Δ2a, x2  =  b +Δ2a
 • Jeśli Δ  =  0, to równanie ma jedno rozwiązanie, które wyznaczymy ze wzoru:
  x0  =  b2a
 • Jeśli Δ  <  0, to równanie nie ma rozwiązania.

Rozwiązania równania nazywamy również pierwiastkami równania.

Przykład 1.

Rozwiążmy równanie 4x2 − 7x − 2  =  0.

Krok 1. Odczytujemy współczynniki równania:

a  =  4, b  =  −7, c  =  −2

Krok 2. Obliczamy deltę:

Δ  =  b2 − 4ac  =
=  (−7)2 − 4 ⋅ 4 ⋅(−2)  =  49 + 32  =  81

Krok 3. Ponieważ Δ  >  0, to równanie ma dwa rozwiązania:

x1  =  b −Δ2a  =
=  (−7) −812 ⋅ 4  =  7 − 98  =  −28  =  −14

x2  =  b +Δ2a  =
=  (−7) +812 ⋅ 4  =  7 + 98  =  168  =  2

Rozwiązaniami równania 4x2 − 7x − 2  =  0 są liczby x1  =  −14, x2  =  2.

Przykład 2.
Rozwiążmy równanie 12x2 + 3x +92  =  0.

Krok 1. Odczytujemy współczynniki równania:

a  =  12, b  =  3, c  =  92

Krok 2. Obliczamy deltę:

Δ  =  b2 − 4ac  =
=  32 − 4 ⋅12 ⋅92  =  9 − 9  =  0

Krok 3. Ponieważ Δ  =  0, to równanie ma jedno rozwiązanie:

x0  =  b2a  =  −32 ⋅12  =  −31  =  −3

Rozwiązaniem równania 12x2 + 3x +92  =  0 jest liczba x  =  −3.

Przykład 3.

Rozwiążmy równanie −2x2 − 17  =  0.

Krok 1. Odczytujemy współczynniki równania:

a  =  −2, b  =  0, c  =  −17

Krok 2. Obliczamy deltę:

Δ  =  b2 − 4ac  =
=  02 − 4 ⋅(−2) ⋅(−17)  =  −136

Krok 3. Ponieważ Δ  <  0, to równanie nie ma rozwiązania.

Zadanie, w którym wykorzystujemy umiejętność rozwiązywania równań kwadratowych

Zadanie. Wyznacz miejsca zerowe funkcji f(x)  =  x2 − 4x + 3.

Rozwiązanie:

Aby wyznaczyć miejsca zerowe funkcji, musimy znaleźć takie wartości argumentów x, dla których funkcja f przyjmuje wartość 0, czyli rozwiązać równanie:

x2 − 4x + 3  =  0

Obliczamy deltę i pierwiastki:

Δ  =  (−4)2 − 4 ⋅ 1 ⋅ 3  =  16 − 12  =  4

Δ  =  2

x1  =  (−4) − 22 ⋅ 1  =  4 − 22  =  1

x2  =  4 + 22  =  62  =  3

Odpowiedź: Miejscami zerowymi funkcji f x1  =  1, x2  =  3.

Miejsca zerowe funkcji kwadratowej f(x)  =  ax2 + bx + c, gdzie a  ≠  0, to pierwiastki równania kwadratowego ax2 + bx + c  =  0.

Lubisz naukę z dlaucznia.pl? Odbierz swój rabat na dostęp nielimitowany i korzystaj ze wszystkich przedmiotów za jedyne
9.35 -15%
9,35 zł/przedmiot
Cena za całość: 84,15 zł
Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 9,35 zł za jeden przedmiot